Uppgiftsskydd

1. dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifter till webbplatsoperatören finns i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om detta eller andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. värdskap

Innehållet på vår webbplats lagras hos följande leverantör:

Strato

Leverantören är Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (nedan kallad Strato). När du besöker vår webbplats samlar Strato in olika loggfiler, inklusive dina IP-adresser.

För ytterligare information, se Stratos sekretesspolicy: https://www.strato.de/datenschutz/.

Användningen av Strato grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har ett legitimt intresse av att vår webbplats presenteras på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminal (t.ex. fingeravtryck från enheten) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med den ovan nämnda leverantören. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att leverantören endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Andreas Mathes
Mairotec GmbH
Gehren
Xavier-Vorbrüggen-Straße 8
D-98694 Ilmenau

Telefon: +49 (0) 36783 7059 - 0
E-post: hello@mairotec.com

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagliga skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftningen); i det sistnämnda fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a DSGVO eller artikel 9.2 a DSGVO om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt artikel 9.1 DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land sker databehandlingen också på grundval av artikel 49.1 a i DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller till åtkomst till information i din terminal (t.ex. via fingeravtryck från enheten), utförs databehandlingen dessutom på grundval av § 25 (1) TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO. Om dina uppgifter dessutom krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i DSGVO. Dessutom kan databehandlingen utföras på grundval av vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall finns i följande punkter i denna dataskyddsförklaring.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN FINNS I DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR SYFTET ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DATASKYDDSLAGEN).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du kontakta oss när som helst. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för tryckfriheten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.

4. insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar inga skador på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra nödvändiga cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. I den mån samtycke till lagring av cookies och jämförbara igenkänningstekniker har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a DSGVO och § 25.1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på den här webbplatsen vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och ber vid behov om ditt samtycke.

Samtycke med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie Consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av viss teknik och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).

När du går in på vår webbplats lagras en Borlabs-cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallat dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.

De insamlade uppgifterna sparas tills du ber oss att radera dem, tills du själv raderar Borlabs-cookien eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagringstider påverkas inte. Detaljer om behandlingen av uppgifter i Borlabs Cookie finns på följande adress https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs teknik för samtycke till cookies används för att få de samtycken som krävs enligt lag för att använda cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c i DSGVO.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir oförändrade.

5. plugins och verktyg

Google Fonts (lokal hosting)

Den här webbplatsen använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. En anslutning till Googles servrar sker inte.

Du hittar mer information om Google Fonts på följande webbplats https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. egna tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller via ett ansökningsformulär online). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamling, behandling och användning av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra rättsliga bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Uppgiftsinsamlingens omfattning och syfte

När du skickar en ansökan till oss behandlar vi dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från intervjuer etc.) i den mån det är nödvändigt för att besluta om huruvida ett anställningsförhållande ska upprättas. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), artikel 6.1 b i DSGVO (inledande av ett allmänt avtal) och - om du har gett ditt samtycke - artikel 6.1 a i DSGVO. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du lämnat in att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av § 26 BDSG och artikel 6.1 b DSGVO för att genomföra anställningsförhållandet.

Uppgifternas lagringstid

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande, om du avvisar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter som du har lämnat på grundval av våra legitima intressen (artikel 6.1 f i DSGVO) i upp till sex månader från det att ansökningsprocessen har avslutats (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Uppgifterna raderas sedan och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Denna lagring används särskilt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter det att sexmånadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist) kommer uppgifterna att raderas först när syftet med den fortsatta lagringen inte längre gäller.

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) eller om lagstadgade lagringsskyldigheter förhindrar radering.

Tillträde till sökandebasen

Om vi inte erbjuder dig ett jobb kan det vara möjligt att inkludera dig i vår sökandebassäng. Om du blir upptagen kommer alla dokument och uppgifter från ansökan att överföras till sökandekollektivet för att kontakta dig om det finns lämpliga lediga platser.

Införandet i sökandekollektivet baseras uteslutande på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Att ge ditt samtycke är frivilligt och har inget samband med den aktuella ansökningsprocessen. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke. I detta fall kommer uppgifterna oåterkalleligt att raderas från sökandebasen, såvida det inte finns rättsliga skäl för att behålla dem.

Uppgifterna från sökandebasen kommer oåterkalleligt att raderas senast två år efter det att samtycke har lämnats.

Ta kontakt med oss

sv_SESwedish